Biokap start met Organic Quality Assurance

Biokap 2.0

Vanuit consumentenperspectief zijn er hoge verwachtingen ten aanzien van de kwaliteit van biologische producten. Al decennia lang staan biologische producten in de volksmond bekend als ‘onbespoten en dus gifvrij’. Biologisch
staat nog steeds voor onbespoten, maar de tijd dat biologisch synoniem voor stond voor 100% gifvrij is voorbij. Met de voortschrijdende detectietechnieken kan steeds nauwkeuriger bepaald worden of er toch kleine hoeveelheden residuen aanwezig zijn. Juist daarom wilde een groeiende groep handels- en verwerkingsbedrijven, verenigd in de VBP, de consumentenverwachting ‘onbespoten en dus gifvrij’ zoveel als mogelijk borgen.

Daartoe is vanaf 2006 intensief samengewerkt om het BIOKAP residumonitoringsysteem op te zetten. Door systematisch toezicht te houden op mogelijke residuen in biologische grondstoffen en onderzoek te verrichten naar oorzaken van contaminaties, ontstaat inzicht hoe eventuele contaminaties in vervolg voorkomen kunnen worden.

De afgelopen jaren is er veel waardevolle informatie verkregen en gebruikt om risico’s beter in te schatten. Naast het
analyseren van monstername data ontstond bij de deelnemende bedrijven de behoefte om verdere verantwoordelijkheid te nemen. Veel bedrijven werken met een kwaliteitssysteem, maar nagenoeg geen enkel systeem brengt de risico’s die
specifiek bij biologische handel en verwerking spelen in beeld. VBP heeft samen met de aan Biokap deelnemende bedrijven, Precon en AOEL, de Duitse vereniging voor biologische producenten en handel, de handen ineengeslagen en is gestart met het opzetten van een risicomodel, specifiek voor biologische handels en verwerkingsbedrijven. Dit risicomodel is in workshops uitgewerkt en zal de komende maanden verfijnd worden. Hierbij wordt er nauw samengewerkt met en tussen de verschillende deelnemende bedrijven.

Het risciomodel zal bedrijven inzicht geven in  de mate van risico dat gelopen kan worden. Dit kunnen risico’s op leveranciers niveau zijn, maar ook proces- en/of grondstof risico’s. Dit inzicht biedt de mogelijkheid om passende
maatregelen te nemen en risico’s te borgen, of de conclusie te trekken dat je het aantal analyses voor producten van die toeleverancier kunt beperken, wat dan kosten bespaart. . Door dit inzicht kun je de juiste kritische vragen te stellen
over producten of processen aan je toeleverancier. Of afstemmen of en zo ja welke analyses de toeleverancier reeds gedaan heeft, zodat jij dat niet nogmaals doet en daarmee kosten kunt besparen.

Binnen dit project zal tevens de juridische haalbaarheid van het opnemen van afspraken over residuen in de
leveringsvoorwaarden worden onderzocht. Dit zal in samenwerking met  de Hamburger warenverein, AOEL en juristen
worden bekeken. De afspraken worden dan in een aparte paragraaf , als onderdeel van de leveringsvoorwaarden, opgenomen. Deze paragraaf biedt bedrijven dan een uitgangspunt . Door de  samenwerking tussen Duitsland en Nederland verwachten we dat veel bedrijven deze paragraaf zullen opnemen.

De komende periode wordt het risicomodel verfijnd en verder aangepast naar een goed en werkbaar model dat te integreren is binnen bestaande kwaliteitssystemen. Op de Biovak 2014 en Biofach 2014 hebben we een presentatie gegeven die door velen werd bij gewoond. Een vervolg bijeenkomst wordt op korte termijn gepland.

Want meten is weten, borgen is zekerheid
en kostenbesparend!